Váš košík

Ako na to

Všetky objednávky sú spracované v USD. Zatiaľ čo obsah vášho košíka je aktuálne zobrazený v CYN, sa pri pokladni zaregistrujete pomocou USD podľa aktuálneho výmenného kurzu.

Nie je na sklade

Niektoré položky už nie sú k dispozícii. Váš košík bol aktualizovaný.

Máte kód kupónu?
Uplatnený kód kupónu bude uložený na vašom účte
Medzisúčet
Zľava

Tento zľavový kód nie je možné použiť v kombinácii s inou propagačnou alebo zľavovou ponukou.

Celkom
Daň zahŕňa
Dane a poštovné vypočítané pri pokladni
Platba na dobierku

Zásady ochrany osobných údajov

OCHRANA SÚKROMIA

Stránku v súčasnosti vlastní a prevádzkuje: Straordinario

 

Vaše súkromie berieme vážne a tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, ako spoločnosť Extraordinary (spoločne „my“, „nás“ alebo „náš“) zhromažďuje, používa, zdieľa a spracúva vaše informácie.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

Osobné údaje sú informácie, ktoré možno použiť na priamu alebo nepriamu identifikáciu. Osobné údaje zahŕňajú aj anonymné údaje spojené s informáciami, ktoré možno použiť na priamu alebo nepriamu identifikáciu. Osobné údaje nezahŕňajú informácie, ktoré boli nenávratne anonymizované alebo agregované, takže nám už neumožňujú, či už v kombinácii s inými informáciami alebo inak, vašu identifikáciu.

Podporovať bezpečnosť a ochranu

Rešpektujeme zásady zákonnosti, zákonnosti a transparentnosti, používame a spracúvame čo najmenej údajov v obmedzenom rozsahu a zavádzame technické a administratívne opatrenia na ochranu bezpečnosti údajov. Osobné údaje používame na pomoc pri overovaní používateľských účtov a aktivít a na podporu bezpečnosti, napríklad monitorovaním podvodov a vyšetrovaním podozrivých alebo potenciálne nezákonných aktivít alebo porušení našich podmienok alebo zásad. Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme pomôcť zaistiť bezpečnosť našich produktov a služieb.

Tu je popis typov osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať a ako ich môžeme použiť:

Ⅱ. Údaje o využívaní našich služieb a produktov:

Keď navštívite naše webové stránky, môžeme zhromažďovať informácie o type zariadenia, ktoré používate, jedinečnom identifikátore vášho zariadenia, IP adrese vášho zariadenia, vašom operačnom systéme, type webového prehliadača, ktorý používate, informácie o používaní, diagnostické informácie a informácie o polohe z alebo o počítačoch, telefónoch alebo iných zariadeniach, na ktorých inštalujete naše produkty alebo služby alebo k nim pristupujete. Ak je to možné, naše Služby môžu používať GPS, vašu IP adresu a ďalšie technológie na určenie približnej polohy vášho zariadenia, aby nám pomohli zlepšiť naše produkty a služby.

Ako používame vaše osobné údaje

Osobné údaje vo všeobecnosti používame na poskytovanie, zlepšovanie a vývoj našich produktov a služieb, na komunikáciu s vami, na poskytovanie cielenej reklamy a služieb a na ochranu nás a našich zákazníkov.

Ⅰ. Poskytovať, zlepšovať a rozvíjať naše produkty a služby:

Osobné údaje používame na pomoc pri poskytovaní, zlepšovaní a vývoji našich produktov, služieb a reklamy. To zahŕňa použitie osobných údajov na účely, ako je analýza údajov, výskum a audit. Toto spracovanie je založené na našom oprávnenom záujme ponúknuť vám produkty a služby a zabezpečiť kontinuitu podnikania. Ak sa zúčastníte súťaže alebo inej propagačnej akcie, môžeme použiť osobné údaje, ktoré nám poskytnete, na spravovanie týchto programov. Niektoré z týchto podnikov majú ďalšie zásady, ktoré môžu obsahovať ďalšie informácie o tom, ako používame vaše osobné údaje, preto vám odporúčame, aby ste si pred účasťou pozorne prečítali tieto zásady.

 

Ⅱ. Komunikujte s vami:

S vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom môžeme použiť vaše osobné údaje na zasielanie marketingových oznámení o našich produktoch a službách, na komunikáciu s vami ohľadom vášho účtu alebo transakcie a na informovanie o našich podmienkach. Ak si už neželáte dostávať marketingové e-maily, kontaktujte nás a odhláste sa. Vaše informácie môžeme použiť aj na spracovanie a odpovedanie na vaše požiadavky, keď nás kontaktujete. S vaším predchádzajúcim výslovným súhlasom môžeme zdieľať vaše osobné údaje s partnermi tretích strán, ktorí vám môžu posielať marketingové oznámenia týkajúce sa ich produktov a služieb. Na základe vášho výslovného súhlasu,

POZNÁMKA: Pri akomkoľvek použití vyššie popísaných informácií, ktoré si vyžaduje váš predchádzajúci výslovný súhlas, upozorňujeme, že svoj súhlas môžete odvolať tak, že nás budete kontaktovať.

Definícia "Moniaii"

Cookies sú malé kúsky textu používané na ukladanie informácií vo webových prehliadačoch. Moniaii sa široko používajú na ukladanie a prijímanie ID a iných informácií na počítačoch, telefónoch a iných zariadeniach. Na podobné účely používame aj iné technológie vrátane informácií uložených vo vašom prehliadači alebo zariadení, identifikátorov spojených s vaším zariadením a iného softvéru. V tomto vyhlásení Moniaii označujeme všetky takéto technológie ako „Moniaii“.

Oficiálne použitie

Moniaiu používame na poskytovanie, ochranu a zlepšovanie našich produktov a služieb, napríklad personalizáciou obsahu, zobrazovaním a meraním reklamy, pochopením správania používateľov a poskytovaním bezpečnejšej skúsenosti. Upozorňujeme, že konkrétne Moniaii, ktoré môžeme použiť, sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych webových stránok a služieb, ktoré používate.

Zverejnenie osobných údajov

Niektoré osobné údaje zdieľame so strategickými partnermi, ktorí s nami spolupracujú pri poskytovaní našich produktov a služieb alebo pri predaji zákazníkom. Osobné údaje budeme s týmito spoločnosťami zdieľať iba za účelom poskytovania alebo zlepšovania našich produktov, služieb a reklamy; nebudú zdieľané s tretími stranami na ich vlastné marketingové účely bez vášho predchádzajúceho výslovného súhlasu.

Zverejňovanie alebo uchovávanie, prenos a spracovanie údajov

Ⅰ. Dodržujte zákonné povinnosti:

Vzhľadom na platné predpisy Európskeho hospodárskeho priestoru alebo krajiny, v ktorej máte bydlisko, existujú alebo boli prijaté určité právne akty a je potrebné dodržiavať určité zákonné povinnosti. Spracúvanie osobných údajov obyvateľov EHP --- Ako je uvedené nižšie, ak žijete v Európskom hospodárskom priestore (EHP), naše spracovanie vašich osobných údajov bude zákonné: Vždy, keď vás požiadame o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. bude odôvodnené na základe čl. 6 sekúnd 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) („GDPR“).

Ⅱ. Pre primeranú implementáciu alebo aplikáciu tohto článku:

Osobné údaje môžeme zdieľať so všetkými našimi pridruženými spoločnosťami. V prípade zlúčenia, reorganizácie, akvizície, spoločného podniku, postúpenia, oddelenia, prevodu, predaja alebo postúpenia celého nášho podniku alebo jeho časti, a to aj v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným alebo podobným konaním, môžeme preniesť akékoľvek osobné údaje na príslušná tretia strana. Osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak v dobrej viere rozhodneme, že zverejnenie je zákonné na ochranu našich zákonných práv a uplatnenie dostupných nápravných opatrení, presadzovanie našich podmienok, vyšetrovanie podvodov alebo ochranu našej firmy alebo našich používateľov.

Ⅲ. Zákonnosť a bezpečnosť alebo ochrana iných práv

Môžeme byť požiadaní – v súlade so zákonom, právnym procesom, právnym procesom a/alebo žiadosťami verejných a vládnych orgánov v krajine vášho bydliska alebo inde – o zverejnení osobných údajov. Osobné údaje môžeme zverejniť aj vtedy, ak sa domnievame, že zverejnenie je nevyhnutné alebo vhodné pre národnú bezpečnosť, presadzovanie práva alebo iné záležitosti verejného záujmu.

deti

Naše produkty a služby sú určené pre dospelých. V súlade s tým vedome nezhromažďujeme, nepoužívame ani nezverejňujeme informácie od detí mladších ako 16 rokov. Ak sa dozvieme, že sme zhromaždili osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov alebo ekvivalentného minimálneho veku, v závislosti od jurisdikcie, podnikneme kroky na čo najrýchlejšie vymazanie informácií. Prosím, ihneď nás kontaktujte, ak zistíte, že dieťa mladšie ako 16 rokov nám poskytlo osobné údaje.

Správny

Podnikáme primerané kroky, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú presné, úplné a aktuálne. Máte právo na prístup, opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré zhromažďujeme. Máte tiež právo kedykoľvek obmedziť alebo namietať proti ďalšiemu spracúvaniu vašich osobných údajov. Máte právo získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom a štandardizovanom formáte. V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov. Aby sme ochránili súkromie a bezpečnosť vašich osobných údajov, môžeme vás požiadať o informácie na potvrdenie vašej identity a vášho práva na prístup k týmto informáciám a na vyhľadanie a zdieľanie osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Existujú prípady, keď príslušné zákony alebo regulačné požiadavky dovoľujú alebo vyžadujú, aby sme odmietli poskytnúť alebo vymazať niektoré alebo všetky osobné údaje, ktoré máme. Pre uplatnenie Vašich práv nás môžete kontaktovať. Na vašu žiadosť odpovieme v primeranej lehote, v každom prípade však do 30 dní.

Webové stránky a služby tretích strán

Keď zákazník odkazuje na webovú stránku tretej strany, ktorá je s nami prepojená, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za tieto zásady z dôvodu zásad ochrany osobných údajov tretej strany. Naše webové stránky, produkty a služby môžu obsahovať odkazy alebo prístup na webové stránky, produkty a služby tretích strán. Nie sme zodpovední za praktiky ochrany osobných údajov týchto tretích strán ani za informácie či obsah obsiahnutý v ich produktoch a službách. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našich produktov a služieb. Odporúčame, aby ste si pred použitím ich webových stránok, produktov alebo služieb prečítali zásady ochrany osobných údajov tretích strán.

Bezpečnosť, integrita a uchovávanie údajov

Používame primerané technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia, aby sme chránili a pomohli zabrániť neoprávnenému prístupu k vašim informáciám a správnemu použitiu informácií, ktoré zhromažďujeme. Vaše osobné údaje budeme uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje dlhšie obdobie uchovávania.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť, a to aj preto, aby sme držali krok s novými technológiami, priemyselnými postupmi a regulačnými požiadavkami. Ak budete pokračovať v používaní našich produktov a služieb po nadobudnutí účinnosti Zásad ochrany osobných údajov, súhlasíte s revidovanými Zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte s upraveným kontaktom s nami, nepoužívajte naše produkty alebo služby a kontaktujte nás, aby sme zrušili akýkoľvek účet, ktorý ste si vytvorili.

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo ich implementácie, môžete nás kontaktovať takto:
support@linkowa.com

Zobraziť všetky podrobnosti
Prihlásiť sa
Ak nemáte konto, kliknite na Vytvoriť kontoVytvoriť účet